BASES PER A CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL DE TÈCNIC AUXILIAR DE CULTURA DE LA MANCOMUNITAT CIRCUIT CULTURAL COMARCAL DE LA MARINA ALTA.

PRIMER.- OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES

Lloc: Tècnic Auxiliar Cultura.

Relació: Contracte laboral de durada determinada a temps total o parcial.

Funció: Les pròpies de les funcions de Tècnic auxiliar de cultura, tasques relacionades amb les competències de Macma.

Durada del contracte: Segons les eventuals necessitats del servei concret a que siga destinat.

Període de prova: 1 mes.

Jornada Laboral: Segons necessitats del servei concret a que es destine, dins de la normativa laboral aplicable.

Retribució: Segons conveni vigent

Titulació mínima requerida: Estar en possessió de la titulació d’Educació Secundària obligatòria, graduat escolar o equivalent, o superior. o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitze el termini de presentació d’instàncies. L’equivalència o homologació de títols s’haurà d’acreditar mitjançant certificació expedida per l’Autoritat acadèmica competent.

SEGON.- CONVOCATÒRIA.

Publicitat: La convocatòria es publicarà en el Tauler d’edictes dels Ajuntament membres de la Macma, seu de la Macma, setmanari Canfali Marina Alta i seu electrònica de la pàgina web de la Macma, www.macma.org

Sol·licituds: es presentarà la corresponent instància en el Registre d’Entrada de la Macma, i ha d’adjuntar-hi la següent documentació:

a)Currículum vitae de l’aspirant.

b)Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o passaport en vigor.

c)Fotocòpia dels permisos i títols acadèmics exigits.

d)Declaració jurada de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.

e)No estar afectat per cap dels motius d’incompatibilitat continguts a la Llei.

f)Documents acreditatius dels mèrits que es vulguin al.legar per ser degudament puntuats pel Tribunal.

Els aspirant seran declarats admesos o exclosos per Resolució de Presidència, la qual serà notificada telefònicament o per correu electrònic, i es podran formular al.legacions o reclamacions en el termini màxim de dos dies hàbils que serà resolta per resolució de Presidència.

Termini: Les sol·licituds es presentaran fins al dia 12 d’agost de 2016.

TERCER.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.

El procediment de selecció consistirà de dues fases, la primera consistirà en la superació d’una fase d’oposició composta d’una prova de valencià i una prova pràctica, ambdues proves obligatòries i eliminatòries, a les quals seguirà una fase de concurs que consistirà en una valoració de mèrits i una entrevista obligatòria.

FASE D’OPOSICIÓ:

1.Prova de valencià:

Consistirà en la realització d’una prova escrita sobre coneixements del valencià, equivalent al nivell superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Tindrà caràcter obligatori i no eliminatori. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts.

Serà necessari arribar a un mínim de 5 punts per a pasar a l’exercici pràctic.

2. Prova pràctica.

Consistirà en la realització d’un o diversos supòsits pràctis dirigits a avaluar les capacitats de l’aspirant per a prestar les funcions decrites en la base primera. Aquesta prova es valorarà de 0 a 10 punts i serà necessari arribar a un mínim de 5 punts per a passar a la fase de concurs.

FASE DE CONCURS:

Serveis prestats. El serveis prestats com a Tècnic de l’Àrea de Cultura es valoraran per cada mes complet treballat, de la següent manera:

En l’Administració municipal o altres administracions públiques: 0,20 punts.

En institucions o empreses privades: 0,10 punts.

Puntuació màxima d’aquest apartat: 10 punts.

Aquests serveis s’acreditaran exclusivament mitjançant: còpia de contractes de treball (o certificat de l’empresa on consten les dades completes del contracte) i Informe de Vida Laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social (s’exigeixen els dos documents).

Només es valorarà l’experiència relacionada amb la prestació professional en serveis de cultura, en qualsevol dels seus graus.

Cursos de formació o perfeccionament impartits per centres o organismes oficials: Per cada curs directament relacionat amb el lloc de treball:

De durada de 20 a 50 hores lectives: 0,25 punts.

De durada de 51 a 75 hores lectives: 0,50 punts.

De durada de 76 a 100 hores lectives: 1,00 punts.

De durada de 101 o més hores lectives: 1,25 punts.

No s’avaluaran els cursos menors de 20 hores i els no homologats oficialment. Aquells que no conste expressament el nombre d’hores, es consideraran inferiors a 20 hores i no es valoraran.

Puntuació màxima d’aquest apartat: 5 punts.

Coneixement de valencià (acreditat per la possessió del certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià):

Coneixements orals: 0,50 punts.

Grau Elemental: 1,00 punt.

Grau Mitjà: 1,50 punts.

Grau Superior: 2,00 punts.

En cas de tenir diverses certificacions, únicament es valorarà la de màxima puntuació.

Minusvalia: es valorarà el grau de minusvalia fins a un màxim d’un punt.

En aquest cas, els aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud, certificat del dictamen favorable, del Govern Valencià u altre Òrgan competent, que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit per l’òrgan competent que acredite al seua capacitat per a desenvolupar les tasques i funcions dels llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria.

ENTREVISTA: Per tal de verificar la idoneïtat dels aspirants per a la cobertura del lloc. Màxim: 15 punts.

QUART.- COMISSIÓ DE VALORACIÓ.

Estarà compost pels següents membres:

President:

Titular: Juan Noguera Server, Secretari de la Mancomunitat.

Suplent:, Vicente Juan Angel Ricart, Secretari de l’Ajuntament de Pedreguer

Vocals:

Titular Raquel Gasquet Montaner, Tresorera de la Mancomunitat.

Suplent: Raquel Olmos Serer, Administratiu de l’Ajuntament d’Ondara

Titular: Josep Vicent Lozano Seser, Gerent de la Macma.

Suplent: Javier Querol Sancho, Secretari de l’Ajuntament de Beniarbeig.

Secretari:

Titular: Antoni Server Catalá, Arxiver de la Macma

Suplent. Rosar Serer Pérez. Arxivera de l’Ajuntament de Dénia.

logo MACMA menut

 

Historico de noticias

Te puede interesar

[et_pb_blog_extras posts_number=»3″ offset_number=»1″ include_current_taxonomy=»on» blog_layout=»block_extended» featured_image_size=»full» excerpt_length=»0″ show_more=»off» show_author=»off» category_color=»#FFFFFF» category_background_color=»gcid-979f33e0-9008-4552-a335-42d2dadbac7c» show_comments=»off» _builder_version=»4.9.4″ _module_preset=»default» header_font=»Aclonica|700|||||||» header_font_size=»16px» meta_font=»|600|||||||» global_colors_info=»{%22gcid-979f33e0-9008-4552-a335-42d2dadbac7c%22:%91%22category_background_color%22%93}»][/et_pb_blog_extras]